COVID 19

COVID 19

От самото начало на възникване на пандемия от COVID 19, Ловамед Груп ООД  отделя специално внимание на отпадъците,генерирани от оказване на медицински грижи на пациенти с КОВИД, включително използваните лични предпазни средства.

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19 и с заповед №РД-01-121/11.03.2020г. на министъра на здравеопазването, писмо с изх.№62-08-9/19.03.2020 г. на МЗ и съгласно Наредба 1 за изискванията към дейности по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните заведения,обн.ДВ бр.13/2015 г, са въведените  прилагащи мерки по отношение на третирането на опасните отпадъци, образувани в лечебните заведения, като изрично е посочено,че на задължително третиране  чрез изгаряне  в инсинератор подлежат  всички отпадъци,образувани от дейностите с опасни медицински отпадъци, генерирани при оказване на медицински грижи на пациенти с COVID–19,в т.ч. и използваните лични предпазни средства.

Ловамед Груп ООД реагира своевременно и изпълнявайки коректно и отговорно  възложените й задължения, създаде нужната организация  за своите клиенти в съответствие с изискванията за управление на отпадъците в условия на COVID 19 пандемия.