Събиране и транспорт

Събиране и транспорт

Ловамед Груп ООД притежава Регистрационен документ № 13-РД-229-05 от 01.09.2021г. за извършване на дейности по транспортиране на болнични отпадъци, издадено от РИОСВ – Стара Загора.

При извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, издаваме всички необходими документи съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Събираните и извозвани медицинските отпадъците се транспортират до лицензирана площадка на дружеството, където се подготвят за обезвреждане в собствена инсталация. За максимално улеснение на своите клиенти, Ловамед Груп ООД предлага широка гама контейнери за  разделно събиране на мястото на образуване на  отпадъците.

Контейнерите и чувалите, които предоставяме, отговарят на изискванията на Наредба 1 от 09.02.2015 г за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения,както и на изискванията за транспорт на опасни отпадъци съгласно ADR  конвенцията. Нашата цел е образуваните от нашите клиенти отпадъци да бъдат съхранявани по начин, който ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околна среда, както и да бъдат транспортирани в съответствие с нормативните изисквания.

lovamed33