Медицински отпадъци

Медицински отпадъци

Отпадъците от лечебните и здравни заведения се класифицират като опасни въз основа на едно или комбинация от няколко от следните свойства:

• Съдържание на инфекциозни микроорганизми;
• Съдържание на токсични химикали, притежаващи оксидиращи, дразнещи, запалими свойства и т.н.;
• Съдържание на остри предмети и др.

Основните видове биомедицински отпадъци, които се генерират от лечебните и здравни заведения са:

• Остри инструменти
• Инфекциозни отпадъци
• Патолого-анатомични отпадъци
• Фармацевтични отпадъци
• Цитотоксични фармацевтични отпадъци
• Опаковки замърсени с опасни вещества

Правилното класифициране и разделното събиране на медицинските отпадъци е ключа към тяхното ефективно управление. То гарантира избора на правилен метод за обезвреждане, безопасността на персонала, минимизирането на вредите за околната среда и рециклиране при възможно най-малък разход на ресурси.

Образуваните отпадъци е необходимо да бъдат разделяни и събирани в съответствие със специфичните изисквания за третирането им, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 9.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

medicinski otpadyci