Дейности по обезвреждане

Дейности по обезвреждане

Дружеството притежава Разрешително 13-ДО-494-00 от 30.07.2013г, издадено от РИОСВ - гр.Стара Загора за извършване на следните дейности по управление на отпадъци:

Събиране, Транспортиране, Предварителна обработка /сортиране/ R12, Временно съхранение D15, Физикохимично третиране на отпадъци D9.

Екологосъобразното управление на опасните медицински отпадъци от лечебните заведения е от голямо значение, с оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Те са с висока степен на обществена опасност поради възможността за разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Дружеството е внедрило екологичен метод на обработка на опасните отпадъци, чрез инсталиране на закупената от нас система за обезвреждане на опасни медицински отпадъци, работеща чрез смесеният метод на автоклавиране и микровълново третиране на отпадъците.

Ние сме наясно с големите отговорности, които поемаме и предприемаме необходимите предпазни мерки за недопускане на ситуации, които биха застрашили здравето на хората. Поради големият риск от извършването на тази дейност, в дружеството работи висококвалифициран екип от опитни специалисти, способни да поемат високата отговорност за спазване на всички законови изисквания и отлично запознати с българската екологична нормативна уредба.