Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

Ръководството на ЛОВАМЕД ГРУП ООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и удовлетвореността на клиентите, персонала и заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА НА ЛОВАМЕД ГРУП ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ
ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННО ВИСОКО КАЧЕСТВО,
ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХОРАТА И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ И
ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

За ефективното провеждане на Политиката по управление, ръководството определя основните цели:

 • осъществяване на дейностите на фирмата в съответствие с националните наредби, международните стандарти и директивите на Европейския съюз;
 • разширяване на пазарния дял чрез спечелване доверието на клиентите;
 • осигуряване на постоянно качество и подобряване на дейностите по обезвреждане на болнични отпадъци;
 • непрекъснато подобряване на компетентността на сътрудниците;
 • увеличаване на рентабилността на процесите;
 • прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на злополуките и нараняванията по време на работа.
 • мотивация на персонала чрез непрекъснато подобряване на условията на труд.
 • предпазване и защита на околната среда от замърсявания от болничните отпадъци чрез тяхното обезвреждане;
 • осигуряване на съответствие на значимите аспекти на околната среда с нормативните и другите изисквания;
 • изпълнение на нормативните изисквания, приложими спрямо дейностите в обхвата на ИСУ;
 • предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на интегрирана система за управление на качеството, условията на труд и околната среда, съответстваща на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на интегрирана система за управление в ЛОВАМЕД ГРУП ООД.

Като Управител на ЛОВАМЕД ГРУП ООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНАТА СРЕДА.