Сключване на договор за отпадъци

Сключване на договор за отпадъци

Какво трябва да знаете преди да сключите договор

Дейностите с опасни отпадъци на територията на Република България се извършват, съгласно действащата нормативна база – Закон за управление на отпадъците,Закон за управление на околната среда ,Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране,както и утвърдените поднормативни актове.

Съгласно Чл. 8. (1)  от ЗУО - Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

Трябва да имате предвид,че като лице образуващо опасни отпадъци носите отговорност за вашите отпадъци по цялата верига от събирането до третирането им,поради което е много важно правилно да прецените на кого доверявате изпълнението на тази дейност.

Вашите задължения:

1.Да класифицирате образуваните от вас опасни отпадъци,съгласно Наредба №2  от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците.

2.Да разделяте образуваните от вас отпадъци на опасни и неопасни ,съгласно изискванията на Наредба № 1 от 09.02.2015г на МЗ и МОСВ за дейностите с медицински отпадъци на територията на лечебните и здравни заведения.

3.Да предадете генерираните от вас отпадъци на фирма,притежаваща разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

4.Да водите отчетност,съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците ,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Преди да сключите договор за дейности с опасни отпадъци се уверете ,че е  с лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

Изискванията към лицата извършващи дейности с опасни отпадъци са следните:

1.Наличие  на  валидно разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ  по чл.35 от ЗУО

1.1. Разрешение за дейности с отпадъци

Ако сключите договор с лице ,притежаващо разрешение за дейности с отпадъци,Вие директно предавате вашите отпадъци на фирма,притежаваща собствена инсталация и площадка за временно съхранение на отпадъци.

1.2. Регистрационен документ

Ако сключите договор с лице,притежаващо регистрационен документ,Вие предавате вашите отпадъци на фирма,която е лицензирана да извършва само транспортиране на опасни отпадъци.Това лице следва да има сключени договори с лица притежаващи площадка за съхранение и инсталация за третиране,на които да предаде вашите отпадъци.

2.Водене на отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците ,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Предаването на отпадъците  се извършва само въз основа на двустранно попълнен, подписан и подпечатан идентификационен документ по образец,съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Идентификационния документ се издава в 6 екземпляра,като екземпляри 1 и 6 са за лицето , което е товародател.

Важно!   Раздел В Товарополучател на екземпляр 6 задължително трябва да бъде попълнен.