Поверителност и лични данни

Поверителност и лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ  НА „Ловамед груп “ ООД В СИЛА ОТ 25 МАЙ 2018

Кои сме ние?

„Ловамед Груп“ООД е българско дружество, лицензирано по Закона за управление на отпадъците  да извършва търговска дейност свързана  дейности с опасни биомедицински отпадъци,както и всяка друга дейност съгласно регистрацията на дружеството.

„Ловамед Груп“ООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 123743487, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.,,Свети Отец Паисий” № 60 А,етаж 4,офис 12 и се представлява от Иванка Делибозова – управител. 

имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефони: 042270127,042602705

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

Длъжностно лице по защита на личните данни   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа,  в офиса  на дружеството гр. Стара Загора, ул. ,,Отец Паисии” № 60 А,етаж 4 офис 12.   

„Ловамед Груп”ООД се ангажира да спазва следните принципи за поверителност при всяка обработка на лични данни:

Обработване на данните законосъобразно,добросъвестно и по прозрачен начин.

Обработване на данните по начин,който съответства на целта,за която са събрани.

Ограничаване на събирането на данни до това,което е необходимо за целите на обработването.

Поддържане на точни данни.

Изтриване на данни,които вече не са необходими,в съответствие с действащото законодателство.

Използане на подходящи мерки за сигурност за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба,унищожаване или повреждане,като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

За извършваната дейност „Ловамед Груп“ООД е администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За да можем да Ви предоставим съответната услуга, ние обработваме лични данни, включващи Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място на раждане, постоянен адрес, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електроннна поща, информация за кредитна или дебитна карта, банкова сметка или друга банкова или платежна информация във връзка с плащанията направени към „Ловамед Груп“ООД.

Във връзка с изпълнението на услугите ни, ние можем да събираме данни за обаждания, които са направени към офиса и представители на фирмата, съдържанието на електронна поща, писма, информация за заявките Ви , жалби, молби, оплаквания.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

Законът изисква договорите за извършване на  дейността ни  да бъдат в писмена форма.

Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни, за да можем да встъпим във валиден писмен договор за предоставяне на поисканата от Вас услуга. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, например обработване на отправено от Вас запитване, изпращане на оферта от наша страна и други подобни.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните ви данни се обработват за сключването и изпълнението на сключения между нас договор, целите на счетоводното отчитане, издаването на фактури за плащане, сключването на допълнителни споразумения за разсрочено плащане, изпълнение на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците и  другото приложимо законодателство.

Личните Ви данни се обработват за целите на счетоводното отчитане на „Ловамед Груп“ООД в изпълнение на законово задължение.

Личните Ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на нашите офиси.

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

„Ловамед Груп“ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

  • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;
  • За обслужване на плащанията, извършени от вас;
  • При наличие на правен спор;
  • Когато за предоставяне на услугата използваме подизпълнител.

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

„Ловамед Груп“ООД не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между нас, се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на погасителната давност за съответния договор. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

„Ловамед Груп“ООД  не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране.

„Ловамед Груп“ООД не извършва директен маркетинг. В случай, че започнем да извършваме такава дейност, тя ще бъде основана единствено на Вашето изрично искане и съгласие, което имате право да оттеглите по всяко време.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

  • Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

  • Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. 

  • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон,задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

  • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

  • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и има правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. 

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към      друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

  • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на  имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    или по пощата на адреса на дружеството.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Актуалност и промени 

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Дата на последна актуализация

01 юли 2021 г